Qüestió 1 L’Elgiloy, aliatge emprat en la fabricació de molles, té una composició: 41 % Co (co-balt), 19 % Cr (crom), 15 % Ni (níquel) i 25 % d’altres elements (Mo, Mg...). Quina quantitat de crom es necessita per a aliar-lo amb 225 kg de cobalt?

82,32 kg
104,3 kg
137,2 kg
177,6 kg

Qüestió 2 Un tipus de paper reciclat es comercialitza en paquets de 500 fulls A4, de mida 210 mm x 297 mm. Els 500 fulls del paquet tenen un pes de 23,39 N. Quin és el gramatge, en g/m2, del paper? (g = 10 m/s2)

90 g/m2
85 g/m2
80 g/m2
75 g/m2

Qüestió 3 Per a fabricar un model de collaret, un joier necessita una inversió inicial de 750 € i una despesa addicional de 8 € per unitat. Si els ven a un preu unitari de 58 €, quants collarets ha de fabricar i vendre per a tenir un benefici mínim de 1 300 €?

23
26
36
41

3 Qüestió 4 La modificació del traçat d’una xarxa viària ha d’incloure un estudi de l’impacte ambiental que genera?

Només si en el traçat inicial ja s’havia considerat.
Només si el nou traçat creua una zona rural.
Sempre.
Només si el nou traçat creua una zona industrial.

Qüestió 5 En un plànol s’indica que la tolerància general és del ± 2 %. Si la distància nominal entre els centres de dos forats és 15 mm, entre quins valors pot estar compresa aquesta distàn-cia?

15 mm i 15,3 mm
14,7 mm i 15 mm
14,7 mm i 15,3 mm
14,8 mm i 15,2 mm

Qüestió 6 En un vehicle s’encén un senyal d’alerta si queden menys de 10 l de combustible, o bé si en queden menys de 15 l i el consum actual és elevat (supera en un 30 % el consum mitjà). Utilitzant les variables d’estat:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema i indiqueu els casos que no són possibles.b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.Qüestió 7 En el full de característiques d’una motobomba amb motor dièsel s’indiquen, entre d’al-tres, les dades nominals següents:

a) El rendiment ηbomba de la bomba.
0,7482
0,7086
0,7934

b) El rendiment mitjà mecanicotèrmic ηmt del motor.
0,4324
0,4247
0,4797

c) El consum específic del motor c, en g/(kW·h), entès com la relació entre la quantitat de combustible consumit i l’energia mecànica produïda.
124,2 g/(kW·h)
197,1 g/(kW·h)
148,3 g/(kW·h)

Qüestió 8 Un semàfor de massa m = 40 kg està suspès mitjançant dos cables de la mateixa secció tal com s’indica en la figura. Si es negligeix la massa dels cables, determineu:

a) Els angles φ1 i φ2 indicats.
φ1=19,33° i φ2=23,87°
φ1=45,43° i φ2=16,57°
φ1=18,43° i φ2=26,57°

b)Les forces F1 i F2 que suporten els cables O1S i O2S, respectivament.

F1=496,2 N i F2=526,3 N

F1=476,2 N i F2=348,3 N

0,4534

c) La relació de tensions normals θ1/θ2 a què estan sotmesos els cables. 0,9032
0,9538
0,9428

Qüestió 9 Un fil de nicrom tensat i calent s’utilitza per a tallar poliestirè expandit. Per a escalfar-lo, se li fa passar corrent amb una font de tensió U regulable. El fil té una llargada l = 0,4 m i un diàmetre d = 0,5 mm. La resistivitat del nicrom és ρ = 1,1 μ Ω·m i es considera que la variació que experimenta amb la temperatura és negligible. a)Determineu la resistència elèctrica R del fil.

2,596Ω
2,241 Ω
2,954Ω

b) Dibuixeu, de manera aproximada i indicant les escales, la corba de la potència Pdissipada pel fil en funció de la tensió U aplicada per a 0 V≤U≤20 V.c) Calculeu l’energia E, en W·h, consumida per la font si s’ha fixat la tensió U = 18 V durant t = 1,5 h i el rendiment és η = 0,68.
329,4 W·h
318,9 W·h
346,2 W·h

Una planta de tractament i d’aprofitament de residus produeix una energia elèctrica diària Eelèc = 65 MW·h a partir de mr = 75 · 103 kg de residus vegetals que tenen un poder calorífic mitjà p = 11,8 MJ/kg. La resta de l’energia provinent d’aquests residus s’empra per a elevar la temperatura de ma = 3 · 106 kg d’aigua en Δt = 40 ºC. La calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(g ºC). Determineu: a) El rendiment elèctric mitjà ηelèc de la planta.

0,2644
0,2732
0,2954

b)El rendiment tèrmic mitjà ηtèrmic de la planta.
0,7705
0,5547
0,8395

c)La potència elèctrica mitjana Pelèc i el cabal mitjà q, en l/s, d’aigua escalfada.
Pelèc= 2,708 MW i q=34,72 l/s
Pelèc= 3,476 MW i q= 27,08 l/s
Pelèc=2,988 MW i q=34,76 l/s