Qüestió 1 Una resistència està feta amb fil de constantà de diàmetre 0,5 mm, de llargada 1,2 m i de resistivitat 0,491 μΩ ·m. Quin és el valor d’aquesta resistència?


7,5Ω
9,5Ω
12,5Ω

Qüestió 2 Els autobusos d’una línia de transport fan el recorregut d’anar i tornar en 30 min. Si la línia disposa de 6 autobusos en servei i cada un té una capacitat nominal de 55 passatgers, quina és la capacitat nominal de transport en passatgers per hora?

660
110
330
165

Qüestió 3 Un model de desenvolupament afirma que el desenvolupament comporta el consum de més recursos per persona i l’accés de més persones a aquests recursos. Aquest model de desenvolupament és sostenible?

Sí: el consum genera la riquesa necessària per a garantir la sostenibilitat.
Sí: els recursos, o són il·limitats (pel que fa al nombre de persones que hi tenen accés) o la riquesa en genera de nous.
Sí: només cal esperar que tothom tingui accés als mateixos recursos.
No: molts recursos són limitats i no és clar que es puguin substituir per altres. A més, s’ha de considerar l’impacte irreversible i nociu produït pel consum massiu de certs recursos.

3 Qüestió 4 Una bàscula de bany té una precisió de ± 0,5 kg. Una persona es pesa quatre vegades consecutives i obté aquestes lectures: 68,5 kg, 68,8 kg, 68,2 kg i 68,5 kg. Es pot prendre 68,5 kg, amb el marge d’incertesa corresponent, com a resultat de la pesada?

Sí, perquè és el valor més repetit.
Sí, perquè és la mitjana de les lectures.
Sí, perquè coincideix amb la primera lectura.
Sí, perquè la xifra decimal coincideix amb la precisió de la bàscula.

Qüestió 5 L’Incoloy és un aliatge de composició: 33 % Ni (níquel), 44 % Fe (ferro), 20 % Cr (crom) i 3 % d’altres components. Quina quantitat, en kg, de cadascun dels tres components princi-pals hi ha en 325 kg d’aliatge?

99 (Ni), 132 (Fe), 62,5 (Cr)
97,5 (Ni), 146,3 (Fe), 81,3 (Cr)
107,3 (Ni), 143 (Fe), 65 (Cr)
115,5 (Ni), 154 (Fe), 70 (Cr)

Qüestió 6 Una fresadora disposa d’una pantalla de protecció per a evitar que en condicions normals es pugui accedir a la zona de treball quan està en marxa. La màquina s’atura si s’enretira aquesta pantalla i abans no s’ha premut el botó que dóna permís per a fer-ho sense que la màquina s’aturi. Si es prem el botó d’emergència, la màquina s’atura sempre. Utilitzant les variables d’estat:

a) Escriviu la taula de veritat del sistema.
b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.
c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.
Qüestió 7 Una estufa elèctrica té un commutador de 3 posicions per a seleccionar la potència que subministra. En la figura es mostra el circuit elèctric d’aquesta estufa, format per dues resistències elèctriques de valors R1 = 27 Ω i R2 = 54 Ω i alimentat a U = 230 V. En funció de la posició del commutador, el terminal A es connecta a 0, 1 o 2 resistències. Determineu, per a la posició 2 del commutador:

a) La resistència equivalent Req del circuit.

42Ω
18Ω
37Ω

b) El corrent I consumit per l’estufa.

32,44 A
12,78 A
15,67 A

c) La potència P subministrada per l’estufa.

1,659 kW
2,938 kW
6,745 kW

Si el preu del kW·h és p = 0,087 €/(kW·h), determineu:

d) El cost econòmic c de mantenir l’estufa encesa durant t = 2 h.

1,008 €
0,666 €
0,5114 €

Qüestió 8 En un motor de corrent continu, el parell motor Γ i la velocitat angular Γ de l’eix estan relacionats amb la tensió d’alimentació U i el corrent consumit I per les expressions:

Si aquest motor s’alimenta a U = 36 V:

a) Determineu l’expressió que relaciona la potència mecànica P que proporciona aquest motor amb la velocitat angular Γ (expressió sense I).
b)Dibuixeu, de manera aproximada i indicant les escales, la corba potència mecànica Pen funció de la velocitat angular ω per a ≤0 ω ≤ 600 rad/s.
c) Calculeu l’energia elèctrica E, en W·h, que consumeix el motor si funciona contínua-ment durant t = 3 h girant a ω = 360 rad/s.

412,6 W·h
673,3 W·h
388,8 W·h

Qüestió 9 Un semàfor de massa m = 45 kg està suspès mitjançant dos cables de la mateixa secció tal com s’indica en la figura. Si es negligeix la massa dels cables, determineu:

Si aquest motor s’alimenta a U = 36 V:

a) Els angles ϕ1 i ϕ2 indicats.

ϕ1=19,57° i ϕ2=14,58°
ϕ1=14,48° i ϕ2=19,47°
ϕ1=6,67° i ϕ2=11,87°>

b)Les forces F1 i F2 que suporten els cables O1S i O2S, respectivament.

F1=623,8 N i F2= 764,2 N
F1=745,1 N i F2= 764,2 N
F1=745,1 N i F2= 978,7 N

c) La relació de tensions normals ϕ1 ϕ2 a les quals estan sotmesos els cables.

0,9737
0,7345
0,8564

Qüestió 10 En una planta d’aprofitament de biomassa es reben cada dia m = 70 · 103 kg de residus vegetals que tenen un poder calorífic mitjà p = 11,5 MJ/kg. La planta produeix electricitat amb un rendiment ηelèc = 0,29 i la resta d’energia s’aprofita amb un rendiment ηtèrmic = 0,75 per a escalfar aigua. La calor específica de l’aigua és ce = 4,18 J/(g ºC) i la temperatura s’in-crementa en Δt = 35 ºC. Determineu:

a) L’energia elèctrica Eelèc, en MW·h, produïda en un dia i la potència elèctrica Pelèc mitjana.

Eelè=64,85 MW·h i Pelè= 2,702 MW
Eelè=2,702 MW·h i Pelè= 64,85 MW
Eelè=8,67 MW·h i Pelè= 45,92 MW

b)La quantitat d'aigua maigua, en kg, escalfada en un dia.

2,93 x 10^6 kg
4,65 x 10^6 kg
2,93 x 10^3 kg

c) El cabal mitjà q, en l/s, d’aigua escalfada.

29,23 l/s
33,91 l/s
54,02 l/s