Qüestió 1 Una fàbrica de rajoles fabrica un model de mides 310 mm x 610 mm x 9 mm. Si se sap que 6 rajoles tenen un pes de 204,2 N, quina és la densitat mitjana ρ del material de què són fetes les rajoles? (g = 10 m/s2)

2·103 kg/m3
12·103 kg/m3
19,6·103 kg/m3
117·103 kg/m3

Qüestió 2 En una màquina eina de control numèric es realitzen sobre cada peça tres operacions simultànies. La durada de les operacions és t1 = 8 s, t2 = 16 s i t3 = 20 s, i el temps necessari per a canviar de peça és tc = 5 s. Quin és el nombre màxim de peces que es poden mecanitzar per hora?

73
144
150
180

Qüestió 3 Un tècnic d’una empresa proposa la reestructuració d’una línia de producció amb l’únic argument d’augmentar el nombre d’unitats produïdes per hora. És suficient aquest argument per a justificar el canvi?

Sí, ja que el canvi comportaria augmentar els beneficis de l’empresa..
Sí, ja que el canvi comportaria disminuir l’impacte ambiental per unitat produïda.
Sí, ja que augmentar la producció és sempre un avanç tecnològic.
No; cal aportar altres elements de judici: inversions, amortitzacions, seguretat, quali-tat...

3 Qüestió 4 Si s’especifica que el diàmetre d’un eix ha de ser (27 ± 0,2) mm, cal donar per bons tots els eixos de diàmetre

inferior a 27,2 mm.
superior a 26,8 mm.
superior a 27,2 mm o inferior a 26,8 mm.
comprès entre 26,8 mm i 27,2 mm.

Qüestió 5 La tensió de ruptura d’un aliatge ferro-níquel és σ = 480 MPa. Quina és la força axial màxima que es pot aplicar a una barra massissa de 15 mm de diàmetre sense que es trenqui?

26,99 kN
84,82 kN
11,31 kN
339,3 kN

Qüestió 6 En un magatzem de perfils d’alumini fan un descompte del 20 % a tots els clients habi-tuals, i també als clients no habituals que compren només perfils sencers per un valor supe-rior a 200 €. Utilitzant les variables d’estat:

a) Escriviu la taula de veritat del procés de descompte.b) Determineu la funció lògica entre aquestes variables i, si escau, simplifiqueu-la.c) Dibuixeu l’esquema de portes lògiques equivalent.Qüestió 7 La taula de massa m = 15 kg està articulada en el punt O i es manté en repòs mitjançant el tub PQ de secció resistent s = 12,5 mm2. Determineu:

a) L'angle ϕ del tub PQ.
29,87°
33,69°
39,56°

b) La força T que fa el tub PQ.
230 N
176,8 N
164,9 N

c) Les forces vertical Fv i horitzontal Fh en l’articulació O.
Fh=234,9 N i Fv=54,8N
Fh=147,1 N i Fv=49,04 N
Fh=875,9 N i Fv=63,3 N

d) La tensió normal σ del tub PQ a causa de la força que fa.
23,34 MPa
16,83 MPa
14,14 MPa

Qüestió 8 Un escalfador, que funciona amb gas natural de poder calorífic pc = 61 MJ/kg, pot arribar a donar un cabal q = 13,8 l/min i elevar la temperatura de l’aigua Δt = 25 ºC. La calor específi-ca de l’aigua és ce = 4,18 J/(g ºC). Determineu, en aquestes condicions de funcionament: a) La potència útil P.

32,89 kW
22,65 kW
24,04 kW

b)El rendiment η si el consum del combustible és qcom = 0,51 g/s.

0,7726

0,5463

0,4534

c) El temps t i el combustible m necessaris per a escalfar 25 ºC un volum d’aigua V = 150 l. t=745,3s i m=332,6g
t=652,2s i m=554,3g
t=652,2s i m=332,6g

Qüestió 9 Un calefactor elèctric disposa d’una resistència i d’un interruptor en sèrie que, accionat per un sensor de temperatura, obre el circuit quan s’arriba a la temperatura fixada. Aquest calefactor s’alimenta a U = 230 V i té una potència P = 2 000 W. La resistència està formada per fil de nicrom de diàmetre d = 0,4 mm i resistivitat ρ = 10-6Ω m. Determineu:

a)El valor R de la resistència.
54,675Ω
26,45Ω
29,54Ω

b)La llargada L del fil de la resistència.
5,763 m
3,324 m
2,872 m

c) El consum E si s’utilitza durant 1,5 h de manera que, per a mantenir la temperatura, l’interruptor funciona cíclicament amb una cadència de 30 s obert i 90 s tancat.
6,8 MJ
8,1 MJ
7,4 MJ

Qüestió 10 El parell motor Γ i la velocitat angular ω de l’eix d’un motor de corrent continu estan relacionats amb la tensió d’alimentació U i el corrent consumit I per les expressions:

Un trepant elèctric alimentat a U = 12 V té un motor d’aquestes característiques, l’eix del qual gira com a màxim a ω = 200 rad/s. Aquest motor té una constant de parell c = 0,06 Nm/A i una resistència de l’induït R = 4 Ω. a)Dibuixeu, de manera aproximada i indicant les escales, la corba corrent d’alimentació Ien funció de la velocitat de gir ω de l’eix.b)Determineu el parell màxim Γ m que és capaç de proporcionar aquest motor i a quina velocitat ω es produeix.
Γm=0,18 Nm i ω=0
Γm=0,56 Nm i ω=34
Γm=0,33 Nm i ω=100